Navigácia

Súkromná stredná odborná škola

Slovenského národného povstania 1253, 058 01 Poprad

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

 

Názov zamestnávateľa: Súkromná stredná odborná škola

Sídlo zamestnávateľa:  058 01 Poprad, SNP 1253

Kontakty:  052 7860 131-132, sekretariat@sosvelka.sk

Kategória PZ: učiteľ SŠ

Podkategória PZ:               učiteľ odborných predmetov

Kvalifikačné predpoklady:pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov. Pre uvedené miesto PZ – VŠ technického smeru (strojárstvo, stavebníctvo).

 

Požadované doklady:-profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní (mat. vysvedčenie,  diplom, vysvedčenie o št. skúškach, DPŠ)

Iné požiadavky:                 pracovný pomer je na dobu určitú – počas zastupovania dlhodobej PN, najdlhšie do 30. 6. 2016, čiastočný úväzok – do 19,5 hod./týždenne

Žiadosti zasielať na uvedenú adresu do 31. 10. 2015. Každý uchádzač, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky bude pozvaný na osobný pohovor.

V Poprade 15. 10. 2015                    

Ing. Vladimír Vencko

 riaditeľ SSOŠ Poprad

 

 

 

Zriaďovateľ COOP PRODUKT SLOVENSKO Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava

 

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ľky Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. Slovenského národného povstania 1253, 085 01 Poprad

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

  - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre stredné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR               

   č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

   - najmenej päť rokov pedagogickej praxe alebo päť rokov odbornej činnosti,

- absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ).    

  

Iné kritériá a požiadavky:

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   - prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

   - potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   - písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy pre SSOŠ Poprad,

   - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

     122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 28.07.2015 na adresu:

COOP PRODKUT SLOVENSKO, Mliekárenská 10, 824 92Bratislava

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ SSOŠ PP“.

                           „ Neotvárať „

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola v Poprade
    SNP 1253, 058 01 Poprad
  • 052 7860 131

Fotogaléria