Súkromná stredná odborná škola v Poprade

 

Navigácia

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253, 058 01 Poprad

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka

pre školský rok 2014/2015

/12. a 15. mája 2014/

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších predpisov riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade oznamuje, že

štúdium na našej škole je bezplatné

a uchádzači budú pre školský rok 2014/2015 prijatí nasledovne:

A/ do študijných odborov:

2697 K mechanik elektrotechnik /od 3. ročníka možnosť voľby alebo podľa študijných výsledkov -  oblasť autoelektronika a oblasť silnoprúdová technika/

6444 K čašník

6445 K kuchár

6405 K pracovník marketingu /blok učiva cestovný ruch/

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

1. Žiak bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

2. Žiaci  /okrem bodu 1/ budú prijímaní na základe  získaných bodov:

    2.1  Monitor SJL     max. 100 bodov = 100 % úspešnosť

                         MAT  max.  100 bodov = 100 % úspešnosť

    2.2 Prijímacia skúška zo SJL: 30 bodov /úspešnosť min. 5 bodov/

          Prijímacia skúška z MAT: 30 bodov /úspešnosť min. 5 bodov/

    2.3 Diplomy v súťažiach (1. – 3. miesto)

 - okresné kolo – 5 bodov

          - vyššie súťaže – 10 bodov

           Berie sa len najvyššie umiestnenie.

    2.4 Pri znížení známky zo správania v 8. a v 9. ročníku na 3. a 4. stupeň bude uchádzačovi znížená celková bodová hodnota:

            za 3. stupeň o 30 %

  za 4. stupeň o 40 %

      2.5 Uchádzač môže získať maximálne 270 bodov. O prijatí uchádzača rozhodne poradie dané celkovým počtom získaných bodov.

      2.6 Uchádzač nespĺňa podmienky pre prijatie do študijného odboru ak pri polročnom hodnotení v 9. ročníku neprospel a z prijímacej skúšky zo SJL alebo MAT získal menej ako 5 bodov.

B/ do učebných odborov

2487 H 01  autoopravár – mechanik

2487 H 02  autoopravár – karosár

2487 H 04  autoopravár – lakovník

2964 H cukrár

2978 H cukrár, pekár

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

6456 H kaderník

Prijímacia skúška sa neuskutoční.

Uchádzači budú prijímaní na základe:

a/ výsledku monitoru zo SJL – max. 100 bodov = 100 % úspešnosť

b/ výsledku monitoru z MAT - max. 100 bodov = 100 % úspešnosť

c/ pri znížení známky zo správania v 8. a v 9. ročníku na 3. a 4. stupeň bude uchádzačovi znížená celková bodová hodnota:

    za 3. stupeň o 30 %

    za 4. stupeň o 40 %

Uchádzač môže získať max. 200 bodov. O prijatí uchádzača rozhodne poradie dané celkovým počtom získaných bodov.

Spoločné kritériá pre študijné a učebné odbory

  1. Predpokladom pri prijatie uchádzačov vo všetkých odboroch štúdia je zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore potvrdená príslušným dorastovým lekárom. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú v predtermíne vyzvaní na doloženie platnej dokumentácie o začlenení žiaka /psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie – nie staršie ako 2 roky/.
  2. V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhodne riaditeľ školy na základe týchto ukazovateľov v uvedenom poradí:

a/ v prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne prospech z polročného hodnotenia v 9. ročníku ZŠ

b/ pokiaľ uchádzači budú mať rovnaký počet bodov aj podľa bodu a/, o poradí rozhodne priemerná známka za 8. - 9. ročník ZŠ.

  1. Plán výkonov možno upraviť so súhlasom zriaďovateľa podľa záujmu v jednotlivých odboroch a podľa možností školy.
  2. Ak v 1. kole prijímacieho konania bude prijatých v niektorom odbore menej uchádzačov ako je určený plán výkonov, v tomto odbore štúdia sa bude konať 2. kolo prijímacieho konania dňa 17. júna 2014.
  3. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného alebo učebného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta /po splnení kritérií prijímacieho pokračovania/, bude so súhlasom zákonného zástupcu urobený presun prijatého žiaka medzi odbormi v rámci školy v 2. kole prijímacieho pokračovania.
  4. V súlade s § 62 ods. 12 Zákona č. 245/2008 /školský zákon/ v znení neskorších predpisov podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že nie je žiakom inej strednej školy.
  5. V prípadoch, ktoré neriešia tieto kritéria, rozhodne prijímacia komisia na základe individuálneho posúdenia vhodnosti uchádzača o štúdium vo zvolenom odbore.

 

Kritéria boli po pripomienkovaní v PK, MZ a Rade školy schválené na pedagogickej rade dňa 21. 1. 2014.

Zoznamy prijatých uchádzačov budú zverejnené na dverách budovy školy a na www-stránke školy 13. a 16. 5. 2014.

Poprad 21. 1. 2014           

 Ing. Vladimír Vencko

                                                                                                                  riaditeľ školy